Regulamin uczestnictwa w konferencji online pn.:

„Lider biznesu w nowej rzeczywistości – praktyka i nauka”

 

 • 1 ORGANIZATOR/TERMIN
 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą „Lider biznesu w nowej rzeczywistości – praktyka i nauka”

 

organizowanej przez Obszar Rozwoju Dorota Nawrotek

z siedzibą przy ulicy Czachowskiego 78, 25-106 Kielce, NIP:657 127 28 35 , adres mailowy: [email protected]

 1. Konferencja ONLINE organizowana jest w partnerstwie z Wydziałem Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej – Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce i ma na celu promocję studiów podyplomowych „Przywództwo w biznesie” otwieranych przy Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej oraz merytoryczne wsparcie liderów biznesu zmagających się z problemami dotkliwymi w aktualnej sytuacji pandemii i związanego z nią kryzysu.
 2. Konferencja ONLINE odbędzie się w dniu 16 września 2020 r. i będzie transmitowana za

pośrednictwem sieci internet. Dostęp do transmisji będzie możliwy po zakupieni biletu przez portal Evenea  na stronie  https://app.evenea.pl/event/liderbiznesu/  lub bezpośrednio u organizatora.

 

 1. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Organizatora jest: Dorota Nawrotek, adres mailowy:

[email protected], telefon kontaktowy: 606 687 666.

 

 • 2 DEFINICJE

Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, poniżej wyszczególnionym pojęciom

pisanym z wielkiej litery nadano następujące znaczenie:

 

 1. a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w

Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://alchemiaprzywodztwa.pl/

 1. b) Organizator – oznacza działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą: Obszar Rozwoju Dorota Nawrotek z siedzibą przy ulicy Czachowskiego 78, 25-106 Kielce, NIP:657 127 28 35 , adres mailowy: [email protected]
 2. c) Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję ONLINE pod nazwą: „Lider biznesu w nowej rzeczywistości – praktyka i nauka”
 3. d) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej

w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i wpłatę kwoty określonej w regulaminie.

 1. e) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: https://app.evenea.pl/event/liderbiznesu/ lub https://alchemiaprzywodztwa.pl/

za pomocą którego następuje Rejestracja.
Pola obowiązkowe Formularza: Imię, Nazwisko, E-mail, telefon.

 1. f) Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty

elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.

 1. g) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym

 

 • 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konferencja adresowana jest do: menedżerów, liderów, pracowników naukowych oraz wszystkich osób, które są zainteresowane zagadnieniem przywództwa w biznesie.
 2. W Konferencji mogą brać udział także przedstawiciele sponsorów i patronów konferencji. Ich uczestnictwo w Konferencji

szczegółowo określa odrębny regulamin.

 1. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://alchemiaprzywodztwa.pl/
 2. W ramach Konferencji odbędą się wystąpienie gościa konferencji, panel dyskusyjny oraz webinary specjalistów. Program konferencji umieszczony jest w zakładce „Program” na stronie: https://alchemiaprzywodztwa.pl/
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do uczestnictwa w wystąpieniu gościa konferencji, panelu dyskusyjnym oraz w dwóch wybranych przez siebie webinarach ( jednym w pierwszej i jednym w drugiej części konferencji).
 4. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Konferencję i obowiązują

wszystkich Uczestników.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Organizatora:
 2. a) Urządzenie mające dostęp do sieci Internet.
 3. b) Dostęp do konta poczty elektronicznej.
 4. c) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies. Proponowane przeglądarki:

Internet Explorer w wersji min. 8.0, Mozilla Firefox, Chrome.

 1. Informacje o Konferencji wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane na stronie internetowej Organizatora nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 585). Informacje

o Konferencji wraz z podaniem wysokości opłaty stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy

w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 1. Konferencja prowadzona jest w języku polskim.
 2. Konferencja ma charakter zamknięty

 

 • 4 WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem:

https://alchemiaprzywodztwa.pl/ lub  https://app.evenea.pl/event/liderbiznesu/ do dnia 14 września  2020 roku do godz. 23:59 i dokonaniu płatności określonej w Regulaminie.

 1. Cena biletu wynosi 123 zł (netto = brutto). Przy zakupie biletów do 16 sierpnia 2020 obowiązuje zniżka, a bilety można nabyć w cenie 97 zł.
 2. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać

Formularz zgłoszeniowy, podając następujące dane Uczestnika (dane obowiązkowe): Imię,

Nazwisko, E-mail, telefon.

 1. Po 14 września 2020 roku zostaną rozesłane, do zarejestrowanych uczestników, linki wraz z loginem i hasłem do transmisji online z konferencji.
 2. Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa – certyfikat udziału w Konferencji. Uczestnik

Konferencji odbierze certyfikat uczestnictwa.

Uczestnik upoważnia Organizatora do przesłania certyfikatu drogą elektroniczną.

 

 • 5 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane

w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby

Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do

korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę Konferencji, wskazanie

okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

 1. Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia

zakończenia Konferencji.

 1. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.
 2. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje

swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.

 

 • 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest przez Obszar Rozwoju Dorota Nawrotek

z siedzibą przy ulicy Czachowskiego 78, 25-106 Kielce, NIP:657 127 28 35 , adres mailowy: [email protected]

Administrator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).

2.Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji oraz uczestnictwa w  konferencji online pn.:„Lider biznesu w nowej rzeczywistości – praktyka i nauka” organizowanej w dniu 16 września 2020 roku  przez Administratora i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, wydania zaświadczeń uczestnictwa, celach archiwalnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli fakt, że jest to niezbędne do wykonania umowy oraz do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

– przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych  – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze m.in. działań księgowo-podatkowych, obsługa reklamacji podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

– dochodzenia i obrony roszczeń,  udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych, w przypadku zapytania ogólnego, złożonego za pomocą formularza kontaktowego podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3.Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez Administratora, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych/marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

4.Państwa dane udostępniane będą podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa. 

Państwa dane przekazane otrzymują ponadto procesorzy  (na podstawie umowy powierzenia):                              – Administrator w związku z organizacją konferencji, korzysta z usług innego podmiotu – portal Evenea  https://app.evenea.pl/event/liderbiznesu/  oraz daniel Krężołek ….. zapewniającego obsługę zgłoszeń uczestników,

– dostawcy usług IT i back-office,

Jeśli będą potrzebować ich do wykonywania swoich zadań. Wszyscy przetwarzający dane są umownie zobowiązani do traktowania Państwa danych zgodnie z RODO i przetwarzania ich wyłącznie w ramach świadczonych przez nich usług.

5.Posiada Pani/Pan:

 1. a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 3. c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
 4. d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 5. e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 6. f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
 7. g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, nie będą one również podlegały profilowaniu,

7.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konferencji.

 • 7 WIZERUNEK

Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Uczestnik konferencji akceptując regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora, swojego wizerunku na zdjęciach i w filmach nagrywanych podczas jej trwania, w szczególności w trakcie trwania wykładów i seminariów oraz imprez towarzyszących Konferencji, w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu                                                 i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora). Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w konferencji.

 

 • 8 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

 

 • 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają charakter

wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe

u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników

informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.

 1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora,

Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika i zwróci koszt kwoty wpłaconej przez Uczestnika za udział w konferencji.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia przekazu danych, zmiany lub nieobecność prowadzących wynikające z przyczyn losowych. W przypadku wystąpienia zakłóceń odbioru lub zmian składzie prelegentów konferencji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, ani żadnych poniesionych przez Uczestnika kosztów związanych z udziałem w konferencji.
 2. W przypadku nieobecności Uczestnika na konferencji z przyczyn niezależnych „tzw. siły wyższej” oraz zależnych od Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, ani żadnych poniesionych przez Uczestnika kosztów związanych z udziałem w konferencji.
 3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora tzw. „siły

wyższej”, Uczestnikowi przysługuje zwrot kwoty wpłaconej za udział w konferencji, natomiast nie przysługuje zwrot żadnych poniesionych przez Uczestnika kosztów związanych z udziałem w konferencji.

 

 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza

akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz

wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd

właściwy dla siedziby Organizatora.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa

polskiego.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej

https://alchemiaprzywodztwa.pl/

 1. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich

zamieszczenia na stronie internetowej https://alchemiaprzywodztwa.pl/